Chat Icon BuitenKampioen

Direct chatten?

Start het gesprek

Bellen Icon BuitenKampioen

Liever bellen?

+31 548 547 914

Mail Icon BuitenKampioen

Stuur een mailtje

[email protected]

Klantenservice Icon BuitenKampioen

Vind je antwoord

Klantenservice

Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

0
Winkelwagen

Geen producten in je winkelmand.

0

Algemene Voorwaarden BuitenKampioen B.V.

Inhoudsopgave: Artikel   1 – Definities Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer Artikel   3 – Toepasselijkheid Artikel   4 – Het aanbod Artikel   5 – De overeenkomst Artikel   6 – Herroepingsrecht Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht Artikel   9 – De prijs Artikel 10 – Conformiteit en garantie Artikel 11 – Levering en uitvoering Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Artikel 13 – Betaling Artikel 14 – Klachtenregeling Artikel 15 – Geschillen Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen   Artikel 1 – Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer Handelsnaam: BuitenKampioen B.V. Adres: De Stroekeld 4b, Rijssen Telefoonnummer: +31 548 547 914 E-mailadres: [email protected] KvK-nummer: 82245657 Btw-identificatienummer: NL862392524B01 Artikel 3 – Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
  Artikel 4 – Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 • Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.
Artikel 5 – De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 12. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
  Artikel 6 – Herroepingsrecht Bij levering van producten:
 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Bij levering van diensten:
 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien er kosten zijn gemaakt voor de betreffende bestelling, dan dient de klant deze kosten aan de ondernemer te vergoeden. Dat geldt ook voor bestellingen die nog niet zijn afgeleverd bij de klant.
 3. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 4. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 5. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.
  Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. Voorbeelden hiervan zijn;
  • Producten die op aanvraag worden geproduceerd en maatwerk;
  • Artikelen die op verzoek van de klant worden aangepast of bewerkt;
  • Speciaal bestelde goederen of diensten;
 5. die snel kunnen bederven of verouderen;
 6. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 7. voor losse kranten en tijdschriften;
 8. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 9. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 10. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 11. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 12. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 13. betreffende weddenschappen en loterijen.
Artikel 9 – De prijs
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien:
 4. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 5. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 6. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 7. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
Artikel 11 – Levering en uitvoering
 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt, tenzij het onmogelijk is daar te leveren door ondernemer.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Opzegging
 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur
 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
Artikel 13 – Betaling
 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
Artikel 14 – Klachtenregeling
 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
Artikel 15 – Geschillen
 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
  Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Artikel 2 – Offertes 2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een offerte is voor Buitenkampioen B.V. pas bindend indien opdrachtgever de offerte onvoorwaardelijk heeft aanvaard en Buitenkampioen B.V. vervolgens aan opdrachtgever de tot stand gekomen overeenkomst heeft bevestigd, al dan niet door een orderbevestiging. 2.2. Onverminderd het bepaalde in 2.1. bestaat bij samengestelde prijsopgaven of bij offertes die meerdere zaken en/of meerdere diensten en/of meerdere werkzaamheden betreffen geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van het geoffreerde tegen slechts een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. 2.3. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten van calculatie aan de aanvrager in rekening worden gebracht. 2.4. Een opdracht bindt Buitenkampioen B.V. eerst nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering er van is begonnen. 2.5.1. Indien en voor zover Buitenkampioen B.V. zaken, materialen, modellen of monsters heeft getoond aan opdrachtgever strekken deze slechts als voorbeeld c.q. aanduiding, zonder dat de uiteindelijk te leveren zaken daaraan dienen te beantwoorden. Ten aanzien van getoonde foto’s, andere afbeeldingen en gegeven omschrijvingen in bijvoorbeeld prijscouranten, catalogi, et cetera, geldt dat deze ook slechts als voorbeeld c.q. aanduiding strekken. Buitenkampioen B.V. is niet gebonden aan in offertes, prijscouranten, catalogi, et cetera, voorkomende kennelijke vergissingen noch is Buitenkampioen B.V. aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schades. 2.5.2. Het gebruik van alle door Buitenkampioen B.V. in offertes, prijscouranten, catalogi, et cetera gebruikte foto’s, afbeeldingen, tekeningen, et cetera, is alleen aan Buitenkampioen B.V. voorbehouden. 2.6. Alle in offertes, prijscouranten, et cetera, genoemde prijzen gelden als exclusief omzetbelasting en exclusief kosten voor opslag, transport en emballage.
Artikel 3 – Wijzigingen in de opdracht 3.1. Buitenkampioen B.V. is niet verplicht om, nadat Buitenkampioen B.V. een opdracht heeft bevestigd, wijzigingen in de uitvoering daarvan door te voeren. Worden door de opdrachtgever verlangde wijzigingen mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor fouten in de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van alleen opdrachtgever. Kosten of prijsverhogingen veroorzaakt door wijzigingen, van welke aard dan ook, in de oorspronkelijk opdracht worden in rekening gebracht aan opdrachtgever.
Artikel 4 – Eigendommen van opdrachtgever 4.1. Ten aanzien van eigendommen van opdrachtgever die aan Buitenkampioen B.V. zijn toevertrouwd ter bewaring, gebruik, bewerking en/of verwerking zal Buitenkampioen B.V. dezelfde zorg aanwenden die zij voor eigen zaken aanwendt. 4.2. Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze voorwaarden bepaalde houdt opdrachtgever zelf het risico met betrekking tot bedoelde eigendommen. Indien opdrachtgever bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij zelf voor adequate verzekering zorg te dragen.
Artikel 5 – Transport; risico’s 5.1. De door opdrachtgever gekochte c.q. bestelde zaken zijn voor risico van opdrachtgever vanaf het moment dat deze zaken voor transportverzending naar opdrachtgever de opslagruimte(s) van Buitenkampioen B.V. verlaten of anderszins worden vervoerd naar opdrachtgever, ook indien Buitenkampioen B.V. (al dan niet met eigen middelen) het transport/de verzending verzorgt. 5.2. Het risico met betrekking tot de door Buitenkampioen B.V. voor opdrachtgever op afroep of te leveren zaken is voor opdrachtgever zodra de zaken in c.q. op de opslagruimte(s) van Buitenkampioen B.V. ten behoeve van opdrachtgever wordt gehouden. 5.3. Indien opdrachtgever bedoeld risico gedekt wenst te zien, dan dient de opdrachtgever zelf voor adequate verzekering zorg te dragen. 5.4. Het aannemen van de zaken door de opdrachtgever, zonder aantekening op de vrachtbrief of op het reçu geldt als bewijs dat de zaken in goede staat en in voldoende hoeveelheid zijn afgeleverd. Wanneer de zaken door of vanwege Buitenkampioen B.V. zijn geleverd en de opdrachtgever beschadigingen aan het geleverde opmerkt, dan brengt opdrachtgever Buitenkampioen B.V. hiervan terstond – in ieder geval binnen 24 uur na de levering – op de hoogte te stellen. Wanneer bovengenoemde termijn is verstreken dan worden door Buitenkampioen B.V. geen reclames omtrent beschadigingen meer aanvaard. Oponthoud of vertraging in de bezorging is nimmer voor rekening van Buitenkampioen B.V., tenzij door haar schuld veroorzaakt.
Artikel 6 – Afname, aflevering, leveringstermijnen 6.1. Tenzij anders is overeengekomen is de opdrachtgever verplicht de uitgevoerde order direct na gereedkomen danwel direct na het ter beschikking van de opdrachtgever staan, in ontvangst te nemen. Moet als gevolg van niet-afname de order na het gereedkomen c.q. na het beschikbaar komen geheel of gedeeltelijk worden (terug) vervoerd en/opgeslagen, dan is de opdrachtgever verplicht deze vervoers- en opslagkosten, zoals Buitenkampioen B.V. die dan in rekening brengt, te voldoen. 6.2. Indien, bij overeengekomen levering in partijen binnen een vooraf bepaalde tijd, het in totaal bestelde niet binnen de tijd is afgenomen, of indien geen bepaalde tijd is afgesproken, het totaal bestelde niet binnen zes maanden na de eerste levering door opdrachtgever is afgenomen, heeft Buitenkampioen B.V. te hare keuze het recht om of het restant of te leveren en op de gebruikelijk wijze te factureren, of de order, voor zover deze nog moet worden uitgevoerd, te annuleren, onverminderd het recht van Buitenkampioen B.V. op schadevergoeding als bepaald bij “Annuleringen”. 6.3. De door Buitenkampioen B.V. aan opdrachtgever opgegeven leveringstermijn geldt slechts bij benadering en is nimmer als fatale termijn aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk door de directie van Buitenkampioen B.V. aldus is bevestigd.
Artikel 7 – Vertraging bij de opdrachtgever 7.1. Indien de voortgang in de levering van het werk (de zaken) wordt vertraagd door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde, kan door Buitenkampioen B.V. over een deel van de totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte, resp. afgeleverde werk en voor de overigens voor de gehele order reeds gemaakte kosten een factuur worden gezonden aan de opdrachtgever, welke factuur dan door de opdrachtgever binnen veertien dagen dient te worden voldaan.
Artikel 8 – Betaling 8.1. Betaling dient te geschieden zonder verrekening c.q. compensatie, zonder opschorting en zonder aftrek van enige korting en steeds binnen veertien dagen na factuurdatum. 8.2. Buitenkampioen B.V. is gerechtigd om voor de levering van de zaken voldoende zekerheid voor betaling te vragen en de afwerking en/of uitlevering van de bestelde zaken te staken, indien deze zekerheid niet door de opdrachtgever tijdig wordt verstrekt. 8.3. Wanneer Buitenkampioen B.V. zaken voor opdrachtgever dient op te slaan, die zij op afroep moet afleveren, dan heeft Buitenkampioen B.V. het recht minimaal 30% van de koopsom van de totaal gereed liggende zaken als vooruitbetaling aan opdrachtgever in rekening te brengen. Voldoening van de betreffende factuur dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. 8.4. Bij niet tijdige betaling van enig factuurbedrag is de opdrachtgever vertragingsrente als bedoeld in art. 6:119a BW aan Buitenkampioen B.V. verschuldigd. Deze rente is verschuldigd zonder dat Buitenkampioen B.V. hiervoor rentefacturen dient te zenden en zonder dat opdrachtgever in gebreke moet worden gesteld. 8.5. Bij levering van de zaken in deelpartijen is Buitenkampioen B.V. gerechtigd voor elke gedane levering een factuur te verzenden die dan door de opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum dient te worden voldaan. 8.6. Reclames over het geleverd geven de opdrachtgever nimmer het recht de betaling op te schorten. 8.7. De opdrachtgever is door alleen het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke. Buitenkampioen B.V. heeft na het verstrijken van de betalingstermijn het recht haar vordering ter hand te stellen van een advocaat, deurwaarder, incassobureau, et cetera. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever niet tijdig betaalde zijn volledig voor rekening van opdrachtgever en bedragen minimaal 15% van het niet betaalde bedrag met een minimum van €125,00.
Artikel 9 – Reclames 9.1. Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen zeven dagen na aflevering van de zaken. De opdrachtgever, die het geleverde niet binnen zeven dagen behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden. De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak jegens Buitenkampioen B.V. kunnen laten gelden nadat de opdrachtgever het geleverde heeft be- en/of verwerkt of heeft laten be- of verwerken of heeft vervoerd of laten vervoeren vanaf de plaats waar de zaken oorspronkelijk door opdrachtgever zijn ontvangen, danwel heeft doorverkocht aan derden. 9.2. Gebreken bij een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele leverantie. 9.3. Zonder dat opdrachtgever ter zake schadevergoeding kan vorderen, ook het wegens het dan later presteren door Buitenkampioen B.V., heeft Buitenkampioen B.V. het recht voor ondeugdelijk werk goed werk en voor ondeugdelijke zaken deugdelijke zaken te leveren. 9.4. Wanneer de opdrachtgever uiterlijk zeven dagen na ontvangst van de factuur geen op- en/of aanmerkingen heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht die prijs te hebben goedgekeurd. 9.5. Klachten welke ontstaan door onzorgvuldige behandeling door de opdrachtgever van de geleverde zaken sluiten elk recht van reclame uit en doen garanties vervallen. 9.6. Verkleuringen van zaken, welke volgens handelsgebruik algemeen geaccepteerd zijn, geven de opdrachtgever nimmer het recht op vervanging en/of schadevergoeding.
Artikel 10 – Reclames 10.1. Natuurproducten zijn ook na aflevering en na bewerking onderhevig aan weersinvloeden; de daardoor veroorzaakte werking, zoals barsten, scheuren en verkleuringen, maken niet dat de geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden. 10.2. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. 10.3. Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan door Buitenkampioen B.V. geleverde zaken, geven geen reden tot afkeuring.
Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud en retentierecht 11.1. Alle door Buitenkampioen B.V., al dan niet door be- of verwerking, aan de opdrachtgever geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Buitenkampioen B.V., totdat opdrachtgever van alle vorderingen die Buitenkampioen B.V. op haar opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2, volledig zijn betaald. 11.2. Zolang de eigendom van de zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Buitenkampioen B.V. mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de koper uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. 11.3. De opdrachtgever is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Buitenkampioen B.V. te bewaren. 11.4. Buitenkampioen B.V. is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de opdrachtgever aanwezig zijn terug te nemen indien de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De opdrachtgever zal Buitenkampioen B.V. te alle tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of uitoefening van de rechten van Buitenkampioen B.V. als verkoper en leverancier. 11.5. Geschiedt de levering in het kader van uit te voeren werk, dan blijven de zaken eigendom van Buitenkampioen B.V. totdat opdrachtgever alles zal hebben voldaan dat uit hoofde van het werk aan Buitenkampioen B.V. verschuldigd zal worden. Een verzuim van Buitenkampioen B.V. kan niet leiden tot het overgaan van de eigendomsrechten op opdrachtgever zolang opdrachtgever zelf niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. 11.6. Zolang opdrachtgever niet aan alle verplichtingen heeft voldaan is Buitenkampioen B.V. niet gehouden tot afgifte van bepaalde zaken. Dit retentierecht kan worden ingeroepen indien opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt ter zake van:
 • de koopsom voor de betreffende zaken;
 • het verschuldigde ter zake van het werk, waarvan de levering van de zaken deel uitmaakt;
 • andere leveringen en andere werken welke Buitenkampioen B.V. regelmatig doet c.q. uitvoert voor opdrachtgever.
Voor zover nodig machtigt opdrachtgever Buitenkampioen B.V. om, indien dat voor het uitoefenen van het retentierecht nodig is, de of te leveren zaken en/of het terrein waarop zich de of te leveren zaken en/of het op te leveren werk bevindt, of te sluiten en buiten het bereik c.q. de macht van opdrachtgever te houden. 11.7. Voornoemde onder 11.1 tot en met 11.6 opgenomen bepalingen laten de overige aan Buitenkampioen B.V. toekomende rechten onverlet.
Artikel 12 – Annuleringen 12.1. Wanneer de opdrachtgever een door Buitenkampioen B.V. bevestigde order annuleert is opdrachtgever gehouden aan Buitenkampioen B.V. de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden. Onverminderd het recht op volledig schadevergoeding is opdrachtgever aan Buitenkampioen B.V. 30% verschuldigd van het bedrag dat op grond van de overeenkomst wegens levering, diensten en/of werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening zou zijn te brengen.
Artikel 13 – Overmacht 13.1. Indien zich enige niet-nakoming of tekortkoming in de verplichtingen van Buitenkampioen B.V. voordoet tengevolge van een of meerdere niet aan Buitenkampioen B.V. toe te rekenen oorzaken, dan ontstaat door deze niet-nakoming of tekortkoming voor opdrachtgever niet het recht op opschorting van zijn verplichting jegens Buitenkampioen B.V., noch op recht op verrekening, noch recht op ontbinding van de overeenkomst, noch recht op schadevergoeding. 13.2. Tot de niet aan Buitenkampioen B.V. toe te rekenen oorzaken worden in ieder geval gerekend oorlog en oorlogsgevaar, geheel of gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden, maatregelen van enige overheid die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het sluiten van de overeenkomst was te voorzien, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand of enige andere ernstige storing in het bedrijf van Buitenkampioen B.V. of van een of meerdere van haar leveranciers of onderaannemers of bij de algemene Nutsbedrijven, stormschade en natuurrampen, belemmering door derden, niet of niet tijdige levering van zaken door leveranciers van Buitenkampioen B.V., belemmerende maatregelen van enige overheid, ongevallen in het bedrijf of in de middelen van Buitenkampioen B.V., dan wel in de middelen van vervoer van derden, ook al zijn deze oorzaken ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst voorzienbaar. 13.3. In geval van overmacht zal Buitenkampioen B.V. daarvan onverwijld mededeling doen aan opdrachtgever, en zal opdrachtgever het recht hebben gedurende acht dagen na ontvangst van Buitenkampioen B.V. van deze mededeling, de verstrekte opdracht te annuleren, echter onder de verplichting om van Buitenkampioen B.V. of te nemen en haar te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de order.
Artikel 14 – Prijswijzigingen 14.1. Bij stijging van de prijzen van materialen en/of grondstoffen en/of halffabricaten, die voor de uitvoering van een order nodig zijn, bij stijging van de lonen, sociale en/of werkgeverslasten en andere arbeidsvoorwaarden, bij stijging van transportkosten en van brandstoffen in het algemeen, bij ernstige wijzigingen van valutaverhoudingen (met name indien dit leidt tot prijsstijgingen bij door Buitenkampioen B.V. in het buitenland te kopen zaken of halffabricaten) en dergelijke omstandigheden binnen een maand na aanvaarding van een order, is Buitenkampioen B.V. gerechtigd de overeengekomen prijzen met inachtneming van wettelijke bepalingen van dwingend recht dienovereenkomstig te verhogen. 14.2 Extra bewerkelijke delen en veranderingen, door opdrachtgever aangegeven, zullen eveneens grond opleveren voor een dienovereenkomstige prijsverhoging. 14.3 Om in aanmerking te komen voor de “laagste prijsgarantie” moet het product in ieder geval aan de volgende minimale voorwaarden voldoen:
 • nieuw product;
 • product in de originele verpakking (indien mogelijk);
 • compleet product;
 • identiek product;
 • prijs op hetzelfde tijdstip geldig;
 • uitverkopen, groothandelsverkopen, demomodellen en beschadigde producten zijn uitgesloten;
 • buitenlandse winkels zijn uitgesloten.
Artikel 15 – Garanties/aansprakelijkheid 15.1. Op alle door Buitenkampioen B.V. geleverde zaken verstrekt Buitenkampioen B.V. slechts de garantie die Buitenkampioen B.V. dienaangaande zelf verkrijgt van haar leveranciers. 15.2. De aansprakelijkheid van Buitenkampioen B.V. uit hoofde van enigerlei overeenkomst is beperkt tot nakoming door Buitenkampioen B.V. van de uit die overeenkomst direct volgende verplichtingen van tot stand brenging van een werk, overdracht, aflevering, be- of verwerking of anderszins uitvoering van de overeenkomst. Buitenkampioen B.V. is niet aansprakelijk voor de door opdrachtgever geleden bedrijf- of andere (indirecte) schade. 15.3. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van Buitenkampioen B.V. beperkt zijn tot hetgeen valt onder de dekking van een verzekering volgens de polisvoorwaarden zoals die in de branche van Buitenkampioen B.V. als verplicht c.q. algemeen gebruikelijk zijn te beschouwen. 15.4. Onverminderd het in deze voorwaarden bepaalde is Buitenkampioen B.V. niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interessen, welke mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
 • schending van de octrooien, modellen, auteursrechten en andere industriële eigendom en van licenties, of van andere rechten van derden zoals ontwerpen en beschermende procedés, wanneer Buitenkampioen B.V. de overeenkomst uitvoert volgens de door of vanwege opdrachtgever verstrekte gegevens;
 • gebreken in de zin van de wetgeving op de productaansprakelijkheid in door Buitenkampioen B.V. geleverde of voor opdrachtgever be- of verwerkte zaken, welke Buitenkampioen B.V. niet in het verkeer heeft gebracht;
 • handelingen of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikte(n), dan wel enige andere derde, die door dan we[ vanwege opdrachtgever te werk is gesteld of als zijn gemachtigde optreedt;
 • overschrijding van de termijnen van (op)levering indien de oorzaak van de overschrijding niet aan Buitenkampioen B.V. is toe te rekenen;
 • het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst ondeugdelijke en/of ongeschikte materialen, indien het ondeugdelijke of ongeschikte en de onbekendheid daarmee niet aan Buitenkampioen B.V. is toe te rekenen;
 • enig optreden van Buitenkampioen B.V., zijn ondergeschikten of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Buitenkampioen B.V./haar bedrijf.
Artikel 16 – Draagwijdte Leveringsvoorwaarden 16.1. Door het geven van een order erkent de opdrachtgever de voorwaarden van Buitenkampioen B.V. te kennen en deze te accepteren. Wanneer in een bevestiging van opdrachtgever voorwaarden voorkomen welke in strijd zijn met de leveringsvoorwaarden van Buitenkampioen B.V., clan worden deze afwijkende bepalingen door Buitenkampioen B.V. niet geaccepteerd. De voorwaarden van Buitenkampioen B.V. prevaleren.
Artikel 17 – Toepasselijk recht en geschillen 17.1. Op alle overeenkomsten tussen BuitenKampioen B.V. en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. 17.2. Alle geschillen tussen BuitenKampioen B.V. en opdrachtgever zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Nederland, arrondissement Almelo. Vastgesteld door de directie van BuitenKampioen B.V., De Stroekeld 4b, 7462 ZB te Rijssen.
De waardering van www.buitenkampioen.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.0/10 gebaseerd op 938 reviews.
Houtbehandeling

Onze producten zijn leverbaar met verschillende houtbehandelingen. Je kunt kiezen uit hout dat onbehandeld, geïmpregneerd, gespoten, thermisch gemodificeerd of geolied is.

Onbehandeld
Deze producten zijn niet behandeld met een bepaald middel.

Geïmpregneerd
Dit hout is geïmpregneerd met een verduurzamend middel. Impregneermiddel beschermt tegen rotting en schimmels. Onze producten worden in diverse kleuren geïmpregneerd.

Gespoten
Dit hout is gespoten met een beschermende eindlaag. Deze eindlaag zorgt ervoor dat je het hout direct kunt toepassen. Onze producten worden veelal in het zwart of grijs gespoten.

Thermisch gemodificeerd
Dit hout wordt tijdens een milieuvriendelijk proces verhit in een zuurstofarme omgeving tot circa 200 graden. Hierbij krijgt het hout een bruine tint en verandert de celstructuur van het hout. Hierdoor is het hout significant resistenter tegen rotting en schimmels.

Geolied
Dit hout is voorzien van een olie. De olie zorgt voor een warme gloed en langer kleurbehoud. Daarnaast dient de olie als een extra beschermlaag.

Soort glas

Onze ramen en deuren zijn leverbaar met verschillende soorten glas. Je kunt kiezen uit een enkel of dubbel glas.

Soort raam

Onze ramen zijn leverbaar met verschillende draairichtingen. Je kunt kiezen uit een draai- en/of kiepraam, uitzetraam of een vast raam.

Kenmerk deur

Onze deuren zijn leverbaar met verschillende kenmerken. Je kunt kiezen uit een deur met glas of een dichte deur.

Draairichting

Onze deuren zijn leverbaar met verschillende draairichtingen. Je kunt kiezen uit een links- of rechtsdraaiende deur.

Linksdraaiend
Bij een linksdraaiende deur zit het scharnier aan de linkerzijde als je het vanaf de buitenzijde bekijkt.

Rechtsdraaiend
Bij een rechtsdraaiende deur zit het scharnier aan de rechterzijde als je het vanaf de buitenzijde bekijkt.

Soort deur

Onze deuren zijn leverbaar in verschillende soorten. Je kunt kiezen uit een enkele of dubbele deur.

Richting planken

Onze tuinschermen zijn leverbaar met verticale en horizontale planken. 

Aantal planken

Onze tuinschermen zijn leverbaar met een verschillend aantal planken. Je kunt kiezen uit 17, 18, 19, 21 of 23 planks tuinschermen.

Hoe meer planken het tuinscherm bevat, des te meer privacy het biedt. Ook zorgen meer planken voor meer stevigheid.

Verbinding

Onze producten zijn leverbaar met verschillende verbindingen. Je kunt kiezen uit hout zonder verbinding, met mes en groef, met dubbel lips of met rabat verbinding.

Zonder verbinding
Deze producten zijn niet voorzien van een verbinding of uitsparing.

Mes en groef
Producten met mes en groef verbinding vallen naadloos in elkaar. De messing, ook wel tong of veer genoemd, valt perfect in de groef.

Dubbel lips
Producten met dubbel lips verbinding, ook wel sponningplanken genoemd, schuif je naadloos in elkaar.

Rabat
Producten met rabat verbinding zijn zo uitgespaard dat je ze naadloos boven elkaar kunt monteren.

Gepunt

Onze producten zijn leverbaar met of zonder punt.

Zonder punt
Deze producten hebben geen puntafwerking.

Met punt
Deze producten zijn afgewerkt met een punt.

Geprofileerd

Onze producten zijn leverbaar met verschillende profielen. Je kunt kiezen uit hout zonder of met profiel.

Zonder profiel
Ongeprofileerd hout is niet voorzien van een profiel.

Met profiel
Geprofileerd hout is voorzien van een profiel.

Randafwerking

Onze producten zijn leverbaar met verschillende randafwerkingen. Je kunt kiezen uit hout dat scherpkantig is, ronde hoeken heeft, een vellingkant heeft of gekruind is.

Scherpkantig
Deze producten hebben geen randafwerking.

Ronde hoeken
De rand van deze producten is afgerond.

Vellingkant
De rand van deze producten is afgewerkt met een vellingkant.

Gekruind
De top van dit hout wordt gekroond, oftewel gekruind.

Houtdroging

Onze producten zijn leverbaar met verschillende houtdrogingen. Je kunt kiezen uit hout dat gedroogd of ongedroogd is.

Gedroogd
Gedroogd hout wordt machinaal of natuurlijk gedroogd. Hierdoor zal het hout minder scheuren en werken. 

Ongedroogd
Ongedroogd hout wordt na het zagen niet meer gedroogd. Hierdoor heeft het hout een hoger vochtpercentage en kan het wat meer werken.

Houtbewerking

Onze producten zijn leverbaar met verschillende houtbewerkingen. Je kunt kiezen uit hout dat geschaafd, fijnbezaagd, gefreesd, geschuurd of geschild is.

Geschaafd
Na het zagen wordt dit hout ook nog geschaafd. Hierdoor is het gladder waardoor jouw project een hoogwaardige uitstraling krijgt. Dit hout wordt ook gedroogd waardoor het minder zal scheuren en werken.

Fijnbezaagd
Dit hout is fijnbezaagd maar niet geschaafd, hierdoor is het wat ruwer. Ons fijnbezaagde hout zowel gedroogd als ongedroogd leverbaar.

Gefreesd
Dit hout is machinaal bewerkt om een bepaalde vorm in het hout te krijgen.

Geschuurd
Dit hout is machinaal geschuurd om het oppervlak gladder te maken.

Geschild
Bij dit hout wordt enkel de schors verwijderd.

Houtsoort

Onze producten zijn leverbaar in verschillende houtsoorten. De populairste houtsoorten zijn Douglas, Vuren, Grenen en hardhout. Ook kun je kiezen voor Red Class Wood, Thermowood en kastanje. Tenslotte bieden we een aantal composiet producten aan.

Hoogte

De hoogte geeft aan hoe hoog het product is als je het vanaf de kopse zijde bekijkt. Je kunt de minimaal en maximaal gewenste hoogte in centimeters selecteren.

Tip: Probeer niet direct te specifiek te zoeken maar houd de filters wat ruimer aan om de meest relevante producten te vinden.

Voorbeeld: Als je zoekt naar een product met een hoogte ongeveer 15 cm, kies dan voor een minimale waarde van 10 cm en een maximale waarde van 20 cm.

Breedte

De breedte geeft aan hoe breed het product is als je het vanaf de kopse zijde bekijkt. Je kunt de minimaal en maximaal gewenste breedte in centimeters selecteren.

Tip: Probeer niet direct te specifiek te zoeken maar houd de filters wat ruimer aan om de meest relevante producten te vinden.

Voorbeeld: Als je zoekt naar een product met een breedte ongeveer 15 cm, kies dan voor een minimale waarde van 10 cm en een maximale waarde van 20 cm.

Lengte

De lengte geeft aan hoe lang het product is. Je kunt de minimaal en maximaal gewenste lengte in centimeters selecteren.

Tip: Probeer niet direct te specifiek te zoeken maar houd de filters wat ruimer aan om de meest relevante producten te vinden.

Voorbeeld: Als je zoekt naar een product met een lengte ongeveer 300 cm, kies dan voor een minimale waarde van 250 cm en een maximale waarde van 350 cm.

Soort model

Het soort model geeft aan of het product zonder overkapping, met overkapping en/of voorluifel wordt geleverd. Er zijn ook producten welke standaard meerdere van deze kenmerken hebben.

Bouwwijze

Onze producten kun je op verschillende wijzen opbouwen. Je kunt kiezen voor een vrijstaand product of een product dat je kunt aanbouwen.

Soort deur

Onze producten zijn leverbaar met verschillende soorten deuren. Je kunt kiezen uit een enkele en/of dubbele deur. Er zijn ook producten waarbij standaard meerdere deuren zijn inbegrepen. Ook zijn er producten waarbij het mogelijk is om optioneel deuren toe te voegen.

Houtbehandeling

Onze producten zijn leverbaar met verschillende houtbehandelingen. Je kunt kiezen uit onbehandeld, geïmpregneerd of gespoten. Wat bedoelen we met standaard en optioneel?

Standaard 
Producten welke standaard al in de betreffende behandeling worden geleverd.

Optioneel 
Producten welke optioneel in de betreffende behandeling kunnen worden geleverd. De behandeling van het hout kun je dan zelf kiezen bij het product.

Houtbewerking

Onze producten zijn leverbaar met verschillende houtbewerkingen. Je kunt kiezen uit hout dat geschaafd & gedroogd of fijnbezaagd & ongedroogd is.

Geschaafd & gedroogd
Na het zagen wordt dit hout ook nog geschaafd. Hierdoor is het gladder waardoor de constructie een hoogwaardige uitstraling krijgt. Dit hout wordt ook gedroogd waardoor het minder zal scheuren en werken.

Fijnbezaagd & ongedroogd
Dit hout is fijnbezaagd maar niet geschaafd, hierdoor is het wat ruwer. Omdat het hout ongedroogd is kan het wat meer werken.

Kleur wanden

Onze producten zijn leverbaar met verschillende kleuren wanden. Je kunt kiezen uit blanke, zwarte, witte en grijze wanden. Wat bedoelen we met standaard of optioneel?

Standaard 
Dit zijn producten welke standaard al in de betreffende kleur wanden worden geleverd.

Optioneel 
Dit zijn producten welke optioneel in de betreffende kleur wanden kunnen worden geleverd. De kleur van de wanden kun je dan zelf kiezen bij het product.

Samenstelling

De samenstelling geeft aan of het product standaard zonder wanden, met wanden en/of berging wordt geleverd. Er zijn ook producten waarbij het mogelijk is om optioneel wanden, deuren en ramen toe te voegen.